Reviews from Mirco Albrecht in the Swiss Driving Instructors Directory

09.05.2012: 6 out of 6 Points FAHRSCHULE ESSBACH from Höri
"De Rene isch en super Lehrer ich wür sofort wieder bi ihm i d fahrstund ga "